Skip to product information
1 of 2

Interior Wall Paint RAL 7030 Stone grey

Interior Wall Paint RAL 7030 Stone grey

Regular price €125,00 EUR
Regular price Sale price €125,00 EUR
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Contents
Gloss level

This eco-friendly interior wall paint by Brllnt is water-based. The color of this wall paint is RAL 7030 Stone grey and it is available in both matte and eggshell finishes. A matte finish on your wall creates a calming effect, while an eggshell finish reflects light and is easier to clean than matte paint.

Features of this wall paint:

  • Quick-drying
  • Easy to apply
  • Environmentally friendly
  • Scrub-resistant
  • Antibacterial

Paint description

Paint type: Interior wall paint
Official name: Wall-in
Colour code: RAL 7030 Stone grey
Gloss level: Matt

Technical Properties

Dust dry: 30 min
Drying time: 4 hours
Yield: ca. 10 m²/liter

How do you use this wall paint?

Stap 1 De voorbereiding
Dicht eventuele gaatjes met een vulmiddel. Zorg ervoor dat de muur droog en schoon is. Als de muur vies is kun je deze schoonmaken met onze Eco-Cleaner. Plak de randen en alles wat je niet wilt schilderen af. Druk de tape goed aan zodat hier geen verf onder kan komen. 

Voorstrijkmiddel niet nodig
De muurverf van Brllnt is dikker dan de meeste andere muurverf. Door de speciale formule is het niet nodig gebruik te maken van een voorstrijkmiddel. Zelfs niet wanneer je een nieuwe muur gaat schilderen.

Stap 2 Aanbrengen van de muurverf
Meng de verf goed. Breng de muurverf nu aan op muur met een roller of een kwast. Verf eerst de randen zorg ervoor dat je niet te ver vooruit werkt zodat de verf niet droogt. Zodra je de randen hebt gedaan breng je de verf op aan met lange bewegingen van boven naar beneden zodat verfspetters tot het minimum wordt beperkt.

Stap 3 Opruimen
Verwijder de schildertape direct na het schilderen. Als je nog meer wilt schilderen kun de kwasten en rollers schoonspoelen met water. Indien je nog verf over hebt druk je de verfpot goed dicht en bewaar deze op een vorstvrije plaats. Ben je klaar met de verfpot? Laat de verf opdrogen en doe de lege verfpotten in de recyclebak.

Documentatie:

Productveiligheid

Signaalwoord (CLP): Waarschuwing

Bevat:
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Gevarenaanduidingen (CLP):
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.
P280 - Draag beschermende handschoenen.
P321 - Specifieke behandeling vereist (zie specifiek(e) reinigingsmiddel(en) op dit etiket).
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

EUH zinnen:
EUH211 - Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

Shipping and delivery

At Brllnt, we take pride in producing all our paint and coating products fresh at the time of your order. This ensures that you receive the highest quality product every time.

Order Processing:

  • All orders are processed and shipped within 1 to 3 working days.
  • Once your order is dispatched, you will receive a confirmation email with tracking information.

Delivery Times:

  • Delivery times vary depending on your location.
  • Estimated delivery times by country can be found here.

Please note that delivery times are estimated and may vary due to factors beyond our control, such as customs processing and local delivery conditions.

For any questions or concerns regarding your order, please contact our customer service team at our customer service page.

View full details
Brllnt verf en coatings - The green footprint for paint

With Brllnt Interior Wall Paint, You Are Truly Eco-Conscious!

Brllnt Interior Wall Paint is specially developed for the professional market, meeting the highest quality standards. This premium wall paint is now available to you, the consumer.

Brllnt Interior Wall Paint is made with revolutionary eco-nano technology. Nano-coatings penetrate the surface and become one with the structure. Liquids can no longer penetrate, and dirt, grease, and mold cannot adhere.